આ રમતોત્સવ ફક્ત કડવા પટેલ ભાઈઓ અને બહેનો માટે જ છે. ચાલુ વર્ષ નો રમતોત્સવ આગામી 7 અને 8 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ યોજવાનું નક્કી કરેલ છે. જેમનું રજિસ્ટ્રેશન ટુંક સમય માં શરૂ થશે.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.